Informacje

22.06.2022

23 czerwca 2022 r. o godzinie 09:00, rozpoczną się obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

 

Transmisja on- line sesji będzie dostępna TUTAJ

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości:
  – zapytania radnych;
  – odpowiedzi.
 1. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2021 r.
 5. Debata nad Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Limanowskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Limanowskiego wraz ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Powiatu Limanowskiego z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 r., po zapoznaniu się z:
 10. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Limanowskiego za 2021 r.;
 11. sprawozdaniem finansowym za 2021 r.;
 12. informacją o stanie mienia Powiatu Limanowskiego;
 13. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 14. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.;
 15. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

PRZERWA

 1. Dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala za 2021 r. na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala za 2021 r. przedstawionego przez Dyrektora Szpitala.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za rok 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wynajem mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu Limanowskiego Szpitalowi Powiatowemu na wydzierżawienie mienia nieruchomego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Zalesiu oraz Słopnicach Królewskich.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Czarnym Potoku w gminie Łącko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej w Limanowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatowych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Limanowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji projektu porozumienia pomiędzy partnerami w sprawie realizacji projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina” między Miastem Dolny Kubin (Słowacja) a Powiatem Limanowskim (Polska).
 11. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.