Tarcza antykryzysowa logo 1

Informujemy, że w DZ. U. nr 2255 z 15 grudnia 2020r. została opublikowana Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza tzw. TARCZĘ BRANŻOWĄ – Tarczę 6.0.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia tj. od 19 grudnia 2020r.

Wsparcie dotyczące dotacji do 5 000 zł. będzie udzielane przez Starostę za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Przypominamy że o dotację w wysokości do 5 000 zł będą mogli się starać:

  • mikro przedsiębiorcy tj zatrudniający średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • mali przedsiębiorcy zatrudniający średniorocznie mniej niż 50 pracowników .

Wnioski będzie można składać, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Dotacja będzie mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji będzie kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na 30 września 2020 r. i wykazać jako podstawową działalność jedną z określonych rodzajów działalności, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, wymienionych w ustawie,
  • przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji tego zadania będą na bieżąco aktualizowane.

Rodzaje branż objętych wsparciem można sprawdzić tutaj