28 października Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Limanowski Agata Zięba podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym JANDA z Łostówki na realizację zadania pn: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica do dz. ew. 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń odwadniających drogi w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza”

Planowane wykonanie zadania związane jest z poprawą bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1609K Limanowianin in">Limanowa -Kamienica w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Zbludza. Zakres zadania będzie obejmował : przebudowę zjazdu do Szkoły , wykonanie chodnika wraz z zatoką ( placem postojowym ) , uregulowanie spływu wód opadowych rowem przydrożnym , zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych jak i przeniesienie istniejącego przystanku komunikacji publicznej.

Wartość wykonawcza zadania – 274.000,00 zł. brutto .

Powyższe zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Kamienica , która w ramach wzajemnych inicjatyw samorządowych współfinansować będzie w 50% kosztów zadania.

Rozpoczęcie robót ma nastąpić z początkiem listopad br.