W dniu 30 września 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4406 osób. W stosunku do sierpnia 2020 r. liczba ta spadła o 58 osób, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku była wyższa o 700 osób. Większość osób bezrobotnych (87,1%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy to 7,9% zarejestrowanych, 149 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 1002 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,7%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1770 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 776 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1145 osób,
 • niepełnosprawne – 149 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 5 osób,
 • długotrwale bezrobotne – 1906 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 43,3% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 15,1% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 31 sierpnia 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,1% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego )

– w województwie małopolskim 5,2% (na niezmienionym poziomie w stosunku do lipca 2020 r.)

– w powiecie limanowskim 7,9% (na niezmienionym poziomie w stosunku do lipca 2020 r).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

We wrześniu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 694 osoby tj. o 111 więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 55,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 752 osoby (o 189 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (526 osób). Warto zwrócić uwagę, że 63,7% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęło 191 osób, w tym:

 • prace interwencyjne – 70 osób,
 • roboty publiczne – 1 osoba,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 23 osoby,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 5 osób,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 2 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 85 osób,
 • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 5 osób.

Ponadto na staż skierowano 29 osób, na szkolenie 80 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 4 osoby odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,46 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy,36 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny,3 osoby nabyły uprawnienia do emerytalne lub rentowe, 8 osób nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych,17 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

We wrześniu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 272 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,1 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystały łącznie 830 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

 • 294 osoby w ramach prac interwencyjnych,
 • 267 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 136 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 28 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 42 osoby w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 20 osób w ramach robót publicznych,
 • 41 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 338 osób na staż,
 • 254 osoby na szkolenia zawodowe,

Od 1 kwietnia br. trwa ciągły nabór wniosków o niskoprocentową i podlegającą umorzeniu pożyczkę z Funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337916 lub 18/3375850.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach art.15 zzb-zzf ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Nabory wniosków prowadzone są od 24 czerwca 2020 r. w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy

Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337862 lub 18/3375850.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 05.10.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 298 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 31 391 968,18 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 658 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 14 865 612,19 zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1285 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 7 029 620 zł
 4. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 9 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 119 923,24

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 53 407 123,61 ZŁ

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że mikroprzedsiębiorcy którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374 z późn.zm.) nie muszą składać wniosków o jej umorzenie.

Po zmianie przepisów, starosta umarza pożyczkę z urzędu, pod warunkiem prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia (dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przedsiębiorcy). Fakt ten sprawdzany jest z urzędu przez pracowników PUP, w oparciu o dane zawarte w CEIDG lub w KRS.

Łącznie Starosta Limanowski umorzył już blisko 5956 pożyczek tj. 94% udzielonych pożyczek.