zakaz spozywania wody - znak

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 16.09.2020r. z wodociągu lokalnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Jaworznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: Ogólna liczba mikroorganizmów.

W dniu 21.09.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 30/NHK/20 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego zaopatrującego Szkołę Podstawowa w Jaworznej do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).