PUP- logo

W dniu 31 lipca 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowały 4444 osoby. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba ta wzrosła o 90 osób, natomiast w porównaniu do lipca ubiegłego roku była wyższa o 828 osób. Większość osób bezrobotnych (88%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,9%) odsetek zarejestrowanych, 146 osób bezrobotnych posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 859 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (85,3%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

 • do 30 r.ż. – 1741 osób,
 • powyżej 50 r.ż. – 823 osoby,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. – 1147 osób,
 • niepełnosprawne – 146 osób,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. – 4 osoby,
 • długotrwale bezrobotne – 1836 osób

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 41% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 16,6% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2020 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:

– w kraju 6,1% (wzrost o 0,1% w stosunku do maja 2020 r.)

– w województwie małopolskim 5,2% (wzrost o 0,1% w stosunku do miesiąca poprzedniego)

– w powiecie limanowskim 7,7% (na niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W czerwcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 623 osoby tj. o 98 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 71,6% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 533 osoby (o 19 więcej niż przed miesiącem). Podobnie jak w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (337 osób). Warto zwrócić uwagę, że 84,3% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy.

Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w czerwcu b.r. podjęły 53 osoby, w tym:

 • prace interwencyjne – 25 osób,
 • roboty publiczne – 2 osoby,
 • refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 7 osób,
 • w ramach bonu na zasiedlenie – 4 osoby,
 • w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba,
 • dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 2 osoby,
 • podjęcie działalności gospodarczej – 12 osób.

Ponadto na staż skierowano 47 osób, na szkolenie 15 osób.

Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 17 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy,55 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy,35 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 4 osoby osiągnęły wiek emerytalny, 16 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy

W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 257 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,
10 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

W 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu /dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 526 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:

 • 190 osób w ramach prac interwencyjnych,
 • 139 osób w ramach podjęcia działalności gospodarczej
 • 97 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
 • 23 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
 • 31 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 15 osób w ramach robót publicznych,
 • 29 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 2 osoby w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku,

Ponadto skierowano:

 • 233 osoby na staż,
 • 102 osoby na szkolenia zawodowe,

Od 1 kwietnia br. trwa ciągły nabór wniosków o niskoprocentową i podlegającą umorzeniu pożyczkę
z Funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców. Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337916 lub 18/3375850.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach art.15 zzb-zzf ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.568).

Nabory wniosków prowadzone są od 24 czerwca 2020 r. w sposób ciągły, aż do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy

Szczegóły na platformie www.praca.gov.pl lub stronie internetowej PUP – www.limanowa.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” „Tarcza antykryzysowa COVID-19″ lub pod telefonem 18/3337862 lub 18/3375850.

WSPARCIE UDZIELONE PRZEDSIĘBIORCOM W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ COVID-19 – stan na 07.08.2020 r.

 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O POŻYCZKĘ: 6 187 NA ŁĄCZNA KWOTĘ : 30 882 305,22 zł
 2. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ: 624 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 12 393 714,15 zł
 3. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW: 1156 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 4 978 570 zł
 1. LICZBA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 9 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ: 90 225,35

ŁĄCZNA KWOTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH TARCZY : 48 344 814,72 ZŁ