Zarząd Powiatu Limanowskiego o g ł a s z a rokowania na dzierżawę zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 111/4 nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11 położonej w Porębie Wielkiej.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na dzienniku podawczym znajdującym się na I piętrze budynku „B” Starostwa w terminie do
21 sierpnia 2020r
. do godz. 1530 .

Na kopercie umieszcza się napis: „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH NA DZIERŻAWĘ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI W PORĘBIE WIELKIEJ”.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać.
 • Imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
 • proponowaną stawkę czynszu dzierżawy netto miesięcznie i słownie,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie jaki rodzaj działalności zamierza oferent prowadzić na wydzierżawionej nieruchomości,
 • podpis uczestnika rokowań i data sporządzenia zgłoszenia.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Wysokość stawki wywoławczej

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy stanowiąca podstawę rokowań wynosi: 11 900,00 netto w stosunku miesięcznym.

 1. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu oraz rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Limanowej przy ul. J. Marka 9, budynek „C”, II piętro pokój 224 – ponadto informacje są udzielane pod numerem tel. (18) 3337-919 oraz można je znaleźć na stronie internetowej www.powiat.limanowski.pl.
 2. Termin i miejsce przeprowadzania rokowań, otwarcie części jawnej rokowań i część ustna rokowań:
  • otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się 25 sierpnia 2020r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9 budynek „C” w pokoju nr 204b
   o godz., 900
   .
  • ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po otwarciu jawnej części rokowań.
 1. Wpłata zaliczki

Zgłaszający udział w rokowaniach winien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości
1200,00 zł (słownie: Jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego
w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Nr rachunku: 57 8804 0000 0000 0012 2353 0013 w terminie do 21 sierpnia 2020r.

 1. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:
  • dokument tożsamości;
  • dowód wpłaty zaliczki w oryginale – brak spełnienia tego wymogu skutkuje niedopuszczeniem zgłoszenia do części ustnej rokowań,

W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego

Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wydane w terminie 3 miesięcy przed datą rokowań.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo notarialnie poświadczone na przystąpienie współmałżonka do rokowań.

W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do rokowań przedłożyć komisji oryginał dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową.

Rokowanie można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

W części jawnej rokowań komisja w obecności uczestników:

 • podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,
 • otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
 • sprawdza pozostałe dokumenty, które zgodnie z zasadami rokowań uczestnicy są zobowiązani posiadać przy sobie,
 • przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań, ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia;

 • nie odpowiadają warunkom rokowań,
 • zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
 • nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami rokowań powinno zawierać zgłoszenie lub dane te są niekompletne,
 • do zgłoszenia nie dołączono kopii, dowodu wpłacenia zaliczki,
 • osoba obecna na części jawnej w imieniu uczestnika rokowań nie posiada przy sobie wymaganych zgodnie z zasadami rokowań dokumentów dot. uczestnika rokowań.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja dokonuje wyboru dzierżawcy lub stwierdza, że nie wybiera Dzierżawcy,
z zastrzeżeniem iż w przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokołu.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy na podstawie rokowań,

Zaliczka przepada na rzecz Wydzierżawiającego, jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7-miu dni od daty powiadomienia go na piśmie o wyniku rokowań.

Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.