Dzisiaj Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał w Krakowie dwie umowy z Województwem Małopolskim. W podpisaniu umów uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego – Starosta Mieczysław Uryga Wicestarosta Agata Zięba oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek.

Pierwsza z umów związana jest z przyznaniem pomocy zewnętrznej poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Na zadanie składa się przeprowadzenie 132 godzin warsztatowych z dziećmi w szkołach z obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Swoim zasięgiem objęte zostanie 24 szkoły, 9 gmin, ok. 1700 dzieci. Cykl warsztatów rozpocznie się konferencją inaugurującą skierowaną do nauczycieli szkół, której celem będzie zaznajomienie się nauczycieli z celami projektu oraz wyłonienie chętnych szkół do wzięcia udziału w projekcie. Podczas prelekcji z dziećmi prowadzone będzie nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr środowiska naturalnego i przyrodniczego. Wpajanie postaw segregacji odpadów, czystości powietrza i ochrony przyrody. Zakończenie tego projektu przewiduje się w marcu 2021 r

Całkowita wartość projektu to 56 122,03 zł

Druga z umów dotyczy realizacji projektu pn. Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego. Celem projektu jest promocja przedsięwzięć upowszechniających produkty lokalne Powiatu Limanowskiego.

W ramach projektu planowane są następujące elementy: Organizacja spotkania organizacyjnego z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Organizacja kongresu dla minimum 56 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LSR, w tym 250 przedstawicielek KGW z terenu LSR. W ramach kongresu przeprowadzone zostaną prelekcje nt. produktów lokalnych oraz sposobów pozyskiwania i rozliczania środków na ich wykonanie. Podczas kongresu odbędzie się także promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego poprzez przygotowanie przez 10 Kół Gospodyń Wiejskich potraw, produktów charakterystycznych dla danego obszaru działania koła. Podczas Kongresu wręczone zostaną pamiątkowe tablice dla 56 Kół Gospodyń Wiejskich, jako wyraz uznania i docenienia tych organizacji w krzewieniu lokalnej kultury i tradycji kulinarnej. Wartość dofinansowania projektu to 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu to 60 000 zł.