Nadzwyczajne warunki, w jakich przyszło funkcjonować jednostkom oświatowym wymagają działań wspomagających uczniów i nauczycieli. Będąc w stałym kontakcie ze szkołami i placówkami oświatowymi samorząd powiatu stara się na bieżąco reagować na zgłaszane potrzeby.

Przepływ informacji zapewniają telefoniczne oraz internetowe formy łączności, w tym także organizacja telekonferencji. Ta ceniona i coraz powszechniej stosowana forma kontaktu daje możliwość szybkiej wymiany uwag i spostrzeżeń, a co za tym idzie daje ona też lepszy obraz sytuacji. Jedną z bieżących kwestii dyskutowanych podczas telekonferencji przez Starostę z dyrektorami jednostek oświaty było doposażenie szkół w sprzęt do kształcenia na odległość. Powiat Limanowski stosunkowo szybko, bo już w połowie kwietnia przekazał do szkół 42 laptopy wraz z oprogramowaniem do zdalnego nauczania. Sprzęt został następnie wypożyczony uczniom i nauczycielom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo potrwa ten stan, w którym nauczyciele będą kontaktować się z uczniami tylko online. Dlatego chcemy ich jak najlepiej doposażyć, aby nauka w tych warunkach była maksymalnie komfortowa i co najważniejsze, żeby wszyscy uczniowie mieli do niej równy dostęp – mówi Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Równocześnie podjęte zostały starania o dofinansowanie zakupu ww. sprzętu i oprogramowania z projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Szanse na uzyskanie refundacji wydatkowanych środków są bardzo wysokie. W minionym tygodniu doszło do podpisania stosownej umowy po wcześniejszym złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powiatu. Dofinansowanie wyniesie 99 999,90 zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego